Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Forsage.net s.r.o.  (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou info@forsage.net
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookies činí naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a v prohlížeči. Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. “Session cookies”. Automaticky se vymažou po vaší návštěvě. Ostatní soubory cookies zůstanou v paměti přístroje, dokud je neodstraníte. Tyto cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím navštívení webu.

Můžete nakonfigurovat prohlížeč, aby vás informoval o používání souborů cookies, abyste se mohli rozhodnout, zda přijmout nebo odmítnout soubor cookies. Můžete také nakonfigurovat váš prohlížeč, aby automaticky přijímal cookies za určitých podmínek nebo je vždy odmítnul nebo automaticky smazal cookies po zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou nezbytné pro usnadnění elektronické komunikace nebo poskytování určitých funkcí, které si přejete (např. nákupní košík) jsou uloženy podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má skutečný zájem, aby při ukládání souborů cookies zajistil optimalizované služby bez technických chyb. Pokud budou uloženy také jiné soubory cookies (například ty, které se používají k analýze surfování), budeme s nimi zacházet samostatně v souladu s ochranou osobních údajů.

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15  let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Analýza a reklama

Google analýza

Tato webová stránka používá službu Google Analytics – webovou analytickou službu. Je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. “Cookies”. Jedná se o textové soubory uložené v počítači, které umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace generovaná cookies o vašem používání těchto webových stránek je obvykle přenášena na server Google v USA a uložena tam.

Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Provozovatel webových stránek má skutečný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich reklamu.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Facebook Pixel

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, jako provozovatel služby Facebook Pixel  shromažďuje soubory cookies, které jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Prohlížečový plugin

Můžete zabránit uložení těchto souborů cookies výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci plně využívat funkce na této webové stránce. Můžete také předejít generování dat cookies týkajících se používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), aby byly předány a zpracovány společností Google stažením a nainstalováním pluginu pro prohlížeč, který je dostupný na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

X. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.2.2019.